SAHA ARAŞTIRMASI

İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bir Gönüllü Akademisi oluşturmak ve bu akademide verilecek gönüllülük ve diğer eğitimleri belirlemek amacıyla yürütülen Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri Projesi kapsamında Öğrencilerinin Gönüllülük Algıları, Deneyimleri ve Eğilimleri: İstanbul Üniversitesi Örneği başlıklı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Temel hedefi gönüllülük kavramının gençlerde bulduğu karşılıkları belirlemek olan bu araştırmada, hem nitel araştırma tekniklerine hem de nicel araştırma tekniklerine yer verilmiştir.

Söz konusu araştırma ile gönüllülük faaliyetlerinde en çok bulunan gruplardan biri olan üniversite öğrencileri hedef alınmıştır. Bu projenin İstanbul Üniversitesi özelinde yapılmış olması gerek İstanbul Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü ve en fazla öğrenci nüfusuna sahip üniversitesi olması gerekse birçok sivil toplum kuruluşunun ve özel sektörün yoğun olarak gönüllük faaliyetinde bulunduğu bir şehirde olması sebebiyle birçok avantajlı durumu beraberinde getirmiştir.

İki aşamalı bu araştırmanın nicel kısmında: 22 fakültede, 2342 üniversite öğrencisine geliştirilen anket formu yüz yüze uygulanmış; nitel kısmında ise 20 fakültede, 106 üniversite öğrencisi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak bu araştırma ile gönüllülük kavramının gençlerde bulduğu karşılıklar ayrıntılı bir şekilde betimlenmiştir. Araştırmanın sonuçları üzerinden ihtiyaçların ve eksikliklerin tespitiyle birlikte hem kamu kurumları hem de sivil toplum örgütleri gönüllülük ile ilgili daha verimli ve gençlerin beklentilerini daha iyi oranda karşılayabilecek gönüllülük programları geliştirebileceklerdir.